VNTHUVIEN.FORUMVI.COM

Free Download Zone!

Chúc bạn một ngày may mắn !
Nhận tìm tài liệu, đồ án, luận văn ... cho tất cả các ngành (miễn phí 100%) ! Click here
Hướng dẫn tải các link miễn phí có dạng adf.ly và ouo.io! Click here

Đăng Nhập

Quên mật khẩuPAGE STATS
Keywords

dược  việt  điển  


You are not connected. Please login or register

Tổng hợp một số báo cáo DTM

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

Admin
Quản trị tối cao
Quản trị tối cao
Trích lược nội dung:

MÔÛ ÑAÀU
1. XUAÁT XÖÙ CUÛA DÖÏ AÙN
Hieän nay vieäc xaây döïng nhaø ôû ñöôïc xaùc ñònh laø moät chieán löôïc phaùt trieån laâu daøi nhaèm oån ñònh vaø naâng cao möùc soáng ngöôøi daân. Caùc khu daân cö môùi, ngoaøi caùc chöông trình nhaø ôû do Nhaø nöôùc ñaàu tö, khuyeán khích ñaåy maïnh, chính saùch xaõ hoäi hoùa nhaø ôû vôùi phöông chaâm Nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm theo qui hoaïch ñònh saün vôùi ñaày ñuû caùc dòch vuï coâng coäng vaø heä thoáng haï taàng kyõ thuaät nhaèm giaûi quyeát toát vaø thöïc hieän nhanh giaõn daân töø noäi thaønh ra ngoaïi thaønh, laø chuû tröông cuûa laõnh ñaïo thaønh phoá.
Theo ñònh höôùng quy hoaïch phaùt trieån cuûa toaøn thaønh phoá ñeán naêm 2020, huyeän Nhaø Beø laø khu ñoâ thò môùi, phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp, caùc khu trung taâm thöông maïi – dòch vuï vaø caùc khu daân cö phuïc vuï giaõn daân noäi thaønh. Do ñoù, ñòa baøn huyeän Nhaø Beø hieän nay laø moät khu ñoâ thò môùi vôùi raát nhieàu coâng trình xaây döïng haï taàng kyõ thuaät, caùc khu daân cö môùi. Caùc khu daân cö naøy ñaûm baûo khoâng gian ôû ñaït chaát löôïng cao veà haï taàng vaø moâi tröôøng.
Do ñoù, vieäc xaây döïng khu daân cö Minh Long vôùi quy moâ dieän tích khoaûng 177.163m2 taïi thò traán Nhaø Beø, huyeän Nhaø Beø seõ goùp phaàn giaûi quyeát nhu caàu nhaø ôû taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñoàng thôøi sôùm hình thaønh khu daân cö phaùt trieån môùi treân khu vöïc thò traán Nhaø Beø vaø ñòa baøn Khu daân cö Truïc Baéc Nam - huyeän Nhaø Beø ñaõ theo ñònh höôùng quy hoaïch cuûa huyeän Nhaø Beø ñöôïc duyeät.
Toùm laïi, vieäc ñaàu tö xaây khu daân cö Minh Long taïi thò traán Nhaø Beø, huyeän Nhaø Beø, Tp. Hoà Chí Minh ñaûm baûo thuaän lôïi cho vieäc ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät, haï taàng xaõ hoäi, kieán truùc caûnh quan, thöïc hieän ñuùng vôùi quy hoaïch ñònh höôùng, oån ñònh ñôøi soáng cuûa cö daân môùi trong khu vöïc. Döï aùn cuõng taïo ñieàu kieän an cö cho ngöôøi daân, naâng cao moâi tröôøng soáng, goùp phaàn phaùt trieån quyõ nhaø ôû, giaûi quyeát nhu caàu böùc xuùc veà nhaø ôû ngaøy caøng taêng cuûa huyeän Nhaø Beø noùi rieâng vaø Thaønh phoá noùi chung vaø töøng böôùc chuyeån ñòa baøn thaønh moät trung taâm ñoâ thò môùi cuûa huyeän Nhaø Beø trong töông lai.

2. CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VAØ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG ÑTM
Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho Döï aùn khu daân cö Minh Long taïi thò traán Nhaø Beø, huyeän Nhaø Beø, Tp. Hoà Chí Minh ñöôïc thieát laäp treân cô sôû caùc vaên baûn phaùp lyù hieän haønh sau ñaây:
– Luaät Baûo veä Moâi tröôøng söûa ñoåi naêm 2005 ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 12/12/2005 vaø coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/07/2006;
– Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ/CP vaø Nghò ñònh soá 81/2006/NÑ/CP ngaøy 09/08/2006 cuûa Chính Phuû veà höôùng daãn thi haønh luaät baûo veä moâi tröôøng.
– Thoâng tö soá 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc höôùng daãn veà ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng.
Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc söû duïng laøm cô sôû cho baùo caùo ÑTM goàm coù:
– Caùc soá lieäu, taøi lieäu thoáng keâ veà hieän traïng moâi tröôøng, kinh teá, xaõ hoäi taïi ñòa baøn thò traán Nhaø Beø, huyeän Nhaø Beø do caùc cô quan nghieân cöùu trong nöôùc thöïc hieän.


Tải về miễn phí :

Code:
http://adf.ly/OPfdt


_________________
Hỗ trợ
E: echip2065@gmail.com
Skype: eng.haix
Gửi yêu cầu tài liệu tại đây : http://vnthuvien.forumvi.com/t2-topic
Hướng dẫn tải link adf.ly tại đây : http://vnthuvien.forumvi.com/t1-topic
Xem lý lịch thành viên http://vnthuvien.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết